Angličtina zdarma

Anglická abeceda s výslovností

Anglická abeceda s výslovností

Abeceda s výslovnosti je při studiu angličtiny prvním krokem, kterému byste se měli věnovat. Díky výslovnosti si uvědomíte, že angličtina má úplně jinou výslovnost než čeština. Přehled anglické abecedy a její výslovnosti najdete níže.

SAMOHLÁSKY


[ æ ]
Velmi otevřené široké ”e”. Vyslovuje se hlavně v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo napsaného ”a”:

HAT [hæt] - klobouk
CAT [kæt] - kočka
BLACK [blæk] - černý
FAT [fæt] - tlustý
AXE [æks] - sekera

[ ә ]
Tzv. “MIXED VOWEL” – oslabená samohláska neurčitého, neutrálního zabarvení. Vyslovuje se hlavně ve slabých, nepřízvučných slabikách, např. na konci slov místo ”-er”, ”-ar”, ”-or”. Rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhlujeme.

MINISTER [‘ministә] - ministr
DOCTOR [‘doktә] - doktor, lékař
TRACTOR [træktә] - traktor

[ ә: ]
Dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou, ale dlouze. Při vyslovování nezaokrouhlujeme rty:

SIR [sә:] - oslovení muže
GIRL [gә:l] - dívka, děvče
FIRST [fә:st] - první, nejprve, nejdříve

ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY

[ ee ]
Vyslovujeme jakou dlouhé ”í”:

TREE [tri:] - strom
MEET [mi:t] - setkat se, seznámit se
SLEEP [sli:p] - spát

[ oo ]
Vyslovujeme jako ”u”:

BOOK [buk] - kniha
LOOK [luk] - dívat se, hledat, ...
WOOD [vud] - les

[ e ]
Na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se. Je to tzv. ”němé e”.

NICE [nais] - pěkný, hezký, milý, hodný
PLACE [pleis] - místo
MINE [main] - můj

DVOJHLÁSKY

i [ai] - FINE [fain], NICE [nais]
a [ei] - LATE [leit], PLATE [pleit]
oy [oi] - BOY [boi], JOY [džoi], TOY [toi]
ow [au] - NOW [nau], BROWN [braun]
o [әu] - NO [nәu], GO [gәu]
ee [iә] - BEER [biә]
oo [uә] - POOR [puә]

TROJHLÁSKY

Jestliže po dvojhláskách [ai, ei, oi, au] následuje ještě zvuk [ә], mluvíme někdy o TROJHLÁSKÁCH:

FIRE [faiә] - oheň
PLAYER [pleiә] - hráč
POWER [pauә] - síla, moc, energie

SOUHLÁSKY

[ C ]
1. Před souhláskou čteme jako ”K”

ROCK [rok] - skála
BLACK [blæk] - černý

2. Před a, o, u čteme jako ”K”

CARPET [‘ka:pit] - koberec
COUNTRY [‘ka:ntri] - krajina, země, venkov
CUBE [kju:b] - krychle

3. Před e, i čteme jako ”S”

NICE [nais] - hezký, pěkný,
CITRON [‘sitrn] - citrón
CITY [‘siti] - město, velkoměsto

[ CK ]
- čteme jako ”K”

JACK [džæk] - Honza
PUCK [pak] - skřítek
DUCK [dak] - kachna

[ R ]
Na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje. V ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako v češtině. (TRACTOR, COUNTRY). Při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou - FOR IT.

CARP [ka:p] - kapr
SISTER [‘sistә] - sestra
NURSE [nә:s] - zdravotní sestra

[ P,T,K ]
Na začátku slov před samohláskou mají tzv. ”přídech” (aspirace). Ozve se po nich slabé “H“ nebo “CH”, jako bychom dýchli na zrcadlo. Ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí.

PEN [pen] - pero
TENT [tent] - stan
KIND [kaind] - milý, přátelský, druh, ...

[ KN ]
Vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova, “K” nevyslovujeme

KNEE [ni:] - koleno
KNIT [nit] - plést (svetr)
KNOCK [nok] - klepat

[ SH ]
Čteme jako ”Š”.
SHE [ši:] - ona
SHOP [šop] - obchod
SHAPE [šeip] - tvar
SHOE [šu:] - bota

[ W ]
Vyslovujeme ”V” se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů.

WISH [wiš] - přání, přát si
WINTER [‘wintә] - zima
WORLD [wә:ld] - svět

[ WH ]
Vyslovujeme stejně jako samostatné “W”, nebo “W” vůbec nevyslovíme

WHITE [wait] - bílý
WHEN [wen] - kdy, když
WHAT [wot] - jaký, co
WHO [hu:] - kdo
WHOLE [hәul] - celý

[ WR ]
V této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme “W”

WRITE [rait] - psát
WRAP [ræp] - zabalit
WRONG [roŋ] - špatný, nesprávný

[ J ]
Vyslovujeme jako ”DŽ”

JANE [džein] - Jana
JOKE [džәuk] - vtip
JAM [džæm] - povidla, džem

[ ŋ ]
Touto značkou je popsaný zvuk, který se vyslovuje místo skupiny souhlásek ”NK”, ”NG”, a to hlavně na konci slova. G ani K se nevyslovuje. Je to nosová závěrová souhláska, která se tvoří vzadu na patře.

ENGLAND [‘Iŋlænd] - Anglie
SONG [soŋ] - píseň
BRING [briŋ] - nést, přinést

[ Ө ]
Tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny ”TH”, nazývá se neznělé “TH”. Koncem jazyka se dotkneme vnitřní strany předních zubů a vyslovíme “S” ale tak, jako bychom si šlapali na jazyk.

THREE [Өri:] - tři
THING [Өiŋ] - věc
THICK [Өik] - tlustý, hustý

[ ð ]
Vyslovujeme v ostatních případech místo ”TH”, nazývá se ”znělé TH”. Vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku, ale místo “S” vyslovujeme “Z”. Zní jako něco mezi “D” a “Z”.

THIS [ðis] - tento
THAT [ ðæt] - tamten
HERE [ðeә] - tam

Anglická abeceda
Anglická abeceda s výslovností.
Angličtina online zdarma

 304 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ